Lưu trữ: Legal Pages

Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối: (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web (“Dịch vụ”). Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. …

Chính sách quyền riêng tư Read More »

Điều khoản dịch vụ

Cập nhật lần cuối: Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”, “Điều khoản sử dụng”) trước khi sử dụng trang web (“Dịch vụ”) được điều hành bởi (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” “). Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ tùy thuộc vào việc bạn …

Điều khoản dịch vụ Read More »

So sánh